سالن وزارت کشور- نشست در حوزه مدیریت روستا با دکتر جلالی