اثر غیبت های کوچک متناوب به سازمان نسبت به غیب های بزرگ