سیستم داری به مثابه کشتیرانیست
سیستم داری به مثابه کشتیرانیست که ناخدا هم باید حواسش به درون کشتی, اجزا  باشد و هم بیرون کشتی و امواج .
هم در درون بیشترین خروجی را بگیرد، و هم در بیرون سیستم را بسازد و حفظ کند.
و هم مقاصد را بیابد،
مسیر را بیابد،
حفظ کند،
و به سوی هدف باکمترین زمان و هزینه و …  پیش رود
 1. مدیریت درون شرکتی
  1. امور اداری
  2. طراحی سیستم
  3. طراحی شغل
  4. طراحی معماری سازمانی
  5. امور مالی
  6. امور تولید
  7. مدیریت منابع
  8. امور پرسنلی
   1. انگیزش
   2. تشویقی
   3. آموزش
   4. استخدام
   5. سیاست
   6. هدایت
   7. نظارت
   8. توسعه مهارت فردی
  9. امور هماهنگی
  10. امور پیگیری
  11. امور خرید
  12. امور فروش
  13. بازاریابی
  14. ایجاد روح سازمانی
  15. ایجاد سیستم یادگیرنده
  16. سیستم سازی
 2. مدیریت برون شرکتی
  1. وجهه سازی بیرونی
  2. انسجام
  3. اتحاد
  4. روح سازمانی
  5. جذب مخاطب جدید
  6. یافتن راههای جدید وفرصت های جدید درامدی
  7. ریل گزاری
  8. کشف تهدیدات بیرونی
  9. برندسازی
  10. نمایشگاهها
  11. سایتها
  12. روابط عمومی
  13. سئو
  14. سخنرانی،همایش،کنفرانسها
  15. و…


 • مرداد 17, 1398
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |